Meet CAC Team

Yevgeniya Kim

Nurgul Ularkhanova

Aliya Sakhariyeva

Liliya Tleukenova
Ainura Kaliyeva

Dina Astayeva (Maternity leave)

Gaini Yessembekova
Yenlik Molgozhdarova