Meet CAC Team

Director

Yevgeniya

Yevgeniya Kim2000px-Linkedin_icon.svg

Director of the Center

Phone: (7172) 709016

Email: Yevgeniya.Kim@nu.edu.kz

Administrative Support

Yenlik
Yenlik Molgozhdarova2000px-Linkedin_icon.svg

Specialist

Phone: (7172) 7058356

Email: Yenlik.Molgozhdarova@nu.edu.kz

Employer Relations

Liliya TleukenovLiliyaa2000px-Linkedin_icon.svg

Senior Manager

Phone: (7172) 694525

Email: liliya.tleukenova@nu.edu.kz

Employer Relations

Zhanar

Zhanar Abzhakova 2000px-Linkedin_icon.svg

Manager

Phone: (7172) 705895

Email: zhanar.abzhakova@nu.edu.kz

Alumni Relations

Dina

Dina Astayeva
2000px-Linkedin_icon.svg

Senior Manager

Phone: (7172) 704704

Emaildina.astayeva@nu.edu.kz

                                                                                                  

Alumni Relations

Gaini

Gaini Yessembekova2000px-Linkedin_icon.svg

Senior Manager

Phone: (7172) 705886

Emailgaini.yessembekova@nu.edu.kz

 

 

 

Team